Kort summering av första Medlemsstämman i LNS fiber ek. fören. 2014-06-09 som hölls i Nårunga sporthall   Kallade medlemmar var de som fanns i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen. Kalleslse har gått ut till medlemmarna via e-mail och där detta inte finns, har kallelsen lämnats i postlådan. 53 medlemmar var närvarande på mötet. Mötet öppnades av Bror Jonsson och följde den utskickade dagordningen där bl.a. följande information, val och beslut togs:

 • Bror Jonsson vades till ordförande och Johan Sävenstarnd valdes som sekreterare för mötet.
 • Sven-Olof och Mikael Vårhall valdes som justeringsmän
 • Under ”Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning” framkom att några medlemmar inte har fått den utskickade kallelsen via e-mail. Beslöts att Medlemsregistret uppdateras snarast så alla kontaktuppgifter stämmer. Punkten godkändes med denna anmärkning.
 • Föreningen registrerades hos Bolagsverket 2014-04-04 och styrelsen har genom detta ingen årsredovisning eller ekonomisk rapportering från föregående år att redovisa. Samma gäller revisionsberättelsen.
 • Frågan om arvoden till styrelsemedlemmarna var lagd hos valberedningen men denna hade inte några förslag att redovisa. Frågan diskuterades därför på mötet och beslut togs att styrelsemedlemmarna, suppleanter, revisor o. revisorssuppl. arvoderas med 1.000 kr/år. Reseersättning beslutades enl. Skatteverkets normer.
 • Medlemsavgiften för 2014 beslutades till 100 kr.
 • Bror Jonsson valdes till ordförande i föreningen fram till nästa stämma.
 • Styrelsen valdes med mandattid på ett resp. två år enl. följande ordning: Linn Marinder, Kjell Gröndahl, Weine Eriksson och Daniel Byström ett år. Mikael Vårhall, Johan Sävenstrand, Johan Svärd och Christer Nylén två år.
 • Styrelsesuppleanterna valdes med mandattid på ett resp. två år enl. följande ordning: Urban Georgsson ett år. Maria Gustafson och Sofia Johansson två år.
 • Rolf Brunnegård valdes som revisor och Christer Jonsson revisorssuppleant på ett år.
 • Till valberedning på ett år valdes Ove Josefsson, sammankallande Jan Benjaminsson, Sven-Olof Vårhall och Leif Adolfsson.
 • Beslut togs under ”Övriga ärenden” att samordna nedläggning av c:a 800 m kanalisationsslang med Vattenfalls kommande arbete med nedgrävning av lågspänningskabel i Anhultsområdet.

Stämmoprotokollet i original finns hos Johan Sävenstrand.   Efter stämman serverades kaffe med tårta och arbetsgruppen/styrelsen informerade om aktuell status i projektet med tillhörande frågor från medlemmarna. Följande huvudpunkter redovisades:

 • Projektets ekonomi och kostnadskalkyl (se sep. bilder). Styrelsen räknar med att v ska komma upp i 300 medlemmar under sommaren och då skulle vi ligga på en kostnad (=insats) av c:a 20.000:- /fastighet enl. den förkalkyl vi fått av ByNet. Målsättningen är dock att vi ska få med över 350 medlemmar/fastigheter för att få ner kostnaderna ytterligare och alla medlemmar kan här hjälpa till genom att tala med grannar och bekanta inom vårt område som ännu inte är medlemmar. Viktigt också att markägarna blir kontaktade och får information om projektet. Styrelsen prövar även andra vägar för att förbättra ekonomin i projektet och kontakt har bl.a tagits med Kommunen om ev. stöd och borgen – inget intresse har ännu visats från Kommunens sida.
 • Medlemsvärvning (se sep. bilder). Vi är i dagsläget 194 medlemmar och en arbetsgrupp har delat upp vårt område i åtta delar där nu fastighetsägarna kontaktas och informeras. Målsättningen mer än 350 medlemmar är realistisk och bör vara uppnådd före byggstart. Ju fler medlemmar vi är vid bidragsansökan (se nedan) desto starkare ansökan kan vi lämna in.
 • Information lämnades också om medlemsregistret där det är viktigt att alla medlemmar har rätt kontaktuppgifter (fastighetsbeteckning, adress, tel, e-mailadress, mm). En uppdatering av medlemmarnas e-mailadresser kommer att göras under närmaste veckorna.
 • Bidragsansökning Länsstyrelsen (se sep. bilder). Tidigare bidragsmodell där Staten via Länsstyrelsen bidrog med 50% av kanalisationskostnaderna kommer att ändras i och med EU;s nya jordbruksbudget 2014-2020 där Landsbygdsprogrammet ingår. Vi vet ännu inte hur de nya bidragsvillkoren kommer att se ut då dessa offentliggörs först i sept/okt, men en arbetsgrupp i LNS förbereder kommande ansökan genom att ta fram prel. kostnadsbudget, förbereder samråd med Länsstyrelsen i miljö- och naturfågor, tar fram kartor över grävning/kanalisation, mm. Många föreningar kommer att stå i kö för att få bidrag i oktober, därför är det viktigt att vi har en genomarbetad ansökan klar så tidigt som möjligt när villkoren blir klara. Besked om tilldelning av bidrag lovas inte av Länsstyrelsen förrän under våren 2015.
 • En optimistisk tidplan innebär att vi kan ha ett stämmobeslut kring årsskiftet 2014-15 om att genomföra projektet/börja gräva och om vi får klartecken från Länsstyrelsen om tilldelning av bidrag, mm, kan vi starta till våren 2015. OBS detta är i bästa fall – om tilldelning av bidrag kommer senare riskerar också projektet försenas.
 • Medlemmarnas betalning av insats kommer inte att ske genom hela summan på en gång, utan kommer att fördelas i 3-4 omgångar i takt med projektets löpande kostnader.
 • Styrelsen informerade också om kontakter som tagits med Alingsås sparbank där det finns möjligheter för medlemmarna att ta ett förmånligt lån till sin insats.

För er som önskar mer information eller har egna frågor, är ni välkomna att kontakta någon i styrelsen eller suppleanter, eller direkt till mig.   Med vänliga hälsningar Bror Jonsson tel 070 673 38 81