Kallelse till ordinarie Föreningsstämma i LNS fiber ekonomisk förening

Dag:              söndag 29 mars 2015

Plats:             Sporthallen Nårunga

Tid:                kl. 14.30

 

Kallade:         medlemmar registrerade i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen. Nytillkomna medlemmar efter denna kallelses utskick informeras om Föreningsstämman i samband med medlemsregistreringen.

OBS röstlängd (avbockning antal närvarande medlemmar) kommer att genomföras vid entrén. Om ni är ersättare för någon medlem krävs att ni visar fullmakt för att bockas av i röstlängden.

 

Dagordning:

 

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter för kommande verksamhetsår.
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
  • ändring av Stadgar betr. medlemskap fastigheter under bildande
 17. Mötets avslutande.

 

Efter mötet serveras kaffe med tårta och styrelsen lämnar information om projektets ekonomi, medlemsantalet, visar förslag grävkarta, frågestund, mm

 

För att planera kaffeserveringen, är vi tacksamma om ni anmäler ert deltagande via e-mail: hk@LNSfiber.se, eller på tel 070 6733881 senast 24 mars.

 

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna

 

Styrelsen i LNS fiber ek. förening

2 kommentarer

 1. Martin

  Vi som inte hade möjlighet att komma på mötet hur får vi del av infon??

  • Johan Sävenstrand

   Hej Martin

   Ja, det är på gång med en sammanfattning av vad som sades på mötet.

   mvh Johan