Information på stämman

Innan Föreningsstämman den 25/2-2017 hade vi en informationsdel till våra medlemmar. Här följer en sammanfattning.

Entreprenad

 • Vi har två maskinlag igång
 • Vi har i dagsläget grävt/plöjt ca 75km
 • Motsvarar knappt 60%
 • Vi har mycket svår terräng!
 • Ett nytt maskinlag på ingång

Ekonomi

 • Budget: 15 000 000 kr
 • Hittills har vi betalat: ca 5 500 000 kr
 • Finansierat med medlemsinsatser
 • Ansökan om förskott från Jordbruksverket kommer att göras på 1 000 000 kr
 • Byggkreditiv hos Sparbanken som täcker resten fram tills bidragen betalas ut
 • Vi är i dagsläget lite drygt 400 medlemmar
 • Prognosen säger fortfarande ca 23 000 kr/fastighet i insats
 • I mars kommer vi att börja fakturera anslutningsavgifter och kostnaderna för de extra anslutningar som finns på en del fastigheter
 • Viktigt att betala fakturorna i tid

Kommunikationsoperatör

 • Upphandling av Kommunikationsoperatör är gjord och just nu pågår en utvärdering samt uppföljning.
 • Beslut förväntas fattas av styrelsen inom kort.

Grävning på egen tomt

 • Grävdjup
  • Minst 40cm
  • Alternativt skydda slangen med en tryckt bräda.
 • Var noga med djupet ända intill husväggen

Borrning i husvägg

 • Fiberblåsningen är igång igen
  • Borra i husväggen
  • Alt. märk ut vart du ska borra
 • Övrig info från SLL – håll avstånd till maskinerna!

Dagsverken – Utstakning – Jourlista

 • Vi behöver fortfarande förstärkning

Förändringar i stadgar antagna på Föreningsstämman 20170225

På föreningsstämman i lördags gjordes tre stycken justeringar av stadgarna:

§ 6 Tillägg:

Om föreningen inte kan fullfölja anslutningen av medlemmens fastighet till ledningsnätet så återbetalas hela medlemmens insats vid tillfälle som föreningens likvida situation medger det.

§ 18 Justering:

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelse ska ske tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma.

§ 21 Justering:

Ett beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. Det är giltigt om det har bifallits på två av varandra följande föreningsstämmor.

Kompletta stadgar finns att lada ned under menyn – Dokument.