Många av föreningens medlemmar har haft problem med telefon/TV/internetfunktionen via fibernätet. En del medlemmar har fått sina problem avhjälpta efter kontakt med Net at Once eller Sappa, medan andra har fortsatt störningar av varierande grad.

Net at Once som är Kommunikationsoperatör (KO) och ansvarig för utrustningen vi fått installerad i hemmen och i Noden där alla fibertrådar samlas, levererar också ljussignalerna i fibernätet som sedan omvandlas till telefoni/TV/internetfunktion via den vita mediaomvandlarboxen vi har satt hemma på väggen.

Föreningen har haft flera kontakter med Net at Once angående medlemmarnas problem, men inte fått något sammanhängande svar på bakomvarande orsaker. Kontakter med övriga fiberföreningar i kommunen som har Net at Once som KO, rapporterar samma problematik. Vi, tillsammans med de andra fiberföreningarna i kommunen har därför kallat Net at Once till ett möte den 24 april för genomgång av problem och åtgärder.

Föreningen har därför skickat ut en undersökning: ”Enkät problem med tjänster via LNS fiber” till alla medlemmar för att få en summering om problemens omfattning och art och som kommer att redovisas för Net at Once den 24 april.

Totalt har 177 svar kommit in (c:a 44%) och en kort sammanfattning av dessa visar att:

  • c:a 20% av de svarande har problem med telefoni (avbrutna samtal, inga signaler, o.s.v)
  • c:a 10% av de svarande har dagliga problem med internet (avbrott, långsamt, mm) och/eller TV (bilden hackar, fryser fast, felmeddelande, mm)
  • c:a 15-20%  av de svarande har problem någon gång i veckan med internet och/eller TV
  • c:a 30% av de svarande har problem någon gång i månaden med internet och/eller TV

Dessa nivåer är helt oacceptabla och vi kommer ställa krav på Net at Once att genomföra nödvändiga åtgärder så alla medlemmar får en fungerande fiberanslutning med de tjänster som man abonnerar på.

Mer information om enkäten och mötet med Net at Once tas upp på Årsstämman 12 maj.

Avslutningsvis vill vi åter informera om tillvägagångssättet när störningar/fel uppstår med de fiberanslutna tjänster föreningen tillhandahåller:

Problem med telefoni och internet: kontakta Net at Once på tel   077-140 44 00   

Problem med TV: kontakta Sappa på tel  0774 – 444 744

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i LNS fiber