Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Utifrån detta föreslår styrelsen LNS Fiber att årsmötet genomförs på distans och med poströstning i slutet av juni.

Vi kommer skicka ut informationen per mail/brev som man vanligtvis får på stämman i början av juni samt även de frågor som vi ska rösta igenom vilket ni får ta del av samt att återkomma med era röster senast den 21 juni. De kommer sedan räknas ihop samt redovisas på stämman.

Vi kommer den 28 juni, kl 15:00, att hålla en föreningsstämma där bara styrelsen samt några nyckelpersoner närvarar fysiskt. Ni kommer att kunna följa stämman live via en websändning. Där kommer frågorna som ni röstat om samt dess resultat presenteras. Resultatet av poströstningen kommer även att redovisas på vår hemsida. Länk till föreningsstämman kommer läggas ut på hemsidan.

Tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor

En konsekvens av smittspridningen är att det blir svårare för aktieägare och föreningsmedlemmar att delta i de kommande årsstämmorna, som för de flesta företag och föreningar ska genomföras de närmaste månaderna. Den nya lagen underlättar för företag och föreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras.

Insamling av fullmakter, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor blir möjligt i större utsträckning.

Poströstning

Styrelsen får inför en föreningsstämma besluta att medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om det strider mot stadgarna och utan att det står i kallelsen till stämman.

Medlemmen ska i dessa fall få ett formulär där medlemmen kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslaget.

Det är upp till styrelsen att besluta hur poströstningen ska gå till, t.ex. vid vilken tidpunkt poströsten senast ska vara hos föreningen och om poströsten ska kunna göras med e-post.