Författare: Johan Sävenstrand (Sida 2 av 14)

Viktig information till medlemmar i Skogsbygden

UPPDATERING 2019-08-30 11:00

Fiberstammen kring Larsbo är nu reparerad och alla kundanslutningar har åter tillgång till nätet.

Vid elarbeten kring Larsbo i Skogsbygden har entreprenören för elarbetet skadat vår fiberstam och några kundanslutningar så illa att en omfattande reparation krävs.

Detta innebär att fiberanslutningarna kommer att brytas i Skogsbygden kring Mossbo – Larsbo – Tarabo – Uddabo – Flathult – Ljungås – Bråten – Laås – Näverhult från onsdag 28 till fredag 30 augusti. 

Reparationen innebär att de skadade fiberslangarna och fiberledningarna byts ut och svetsas om i intilliggande kopplingsskåp. Återanslutning av fiberledningarna sker efterhand som fibertrådarna svetsas in i kopplingsskåpen. Vi är tacksamma om ni för denna information vidare till grannar och alla i området som är berörda av avbrottet. Om det framkommer mer information uppdaterar vi via vår hemsida och på Facebook.

Vi beklagar detta som har inträffat och som står utanför vår möjlighet att förebygga och förhindra.

Med vänliga hälsningar LNS Fiber

Summering från mötet med NetatOnce (NaO) och Vårgårda kommuns fiberföreningar 24 april

Bakgrunden till mötet var att fiberföreningarna (SHK, HRH, LH, Svältorna, LNS) tidigare vid ett gemensamt möte diskuterat problem med driftstörningar i fibernäten där NaO är kommunikationsoperatör hos samtliga föreningar. LNS genomförda enkät bland medlemmarna låg också som grund inför mötet.

Netat Once representerades av kund-sälj och serviceansvariga.

Ett antal problem och händelser rörande telefoni- TV och internetproblem togs upp och diskuterades. Även NaOs servicegrad och tillgänglighet var uppe för diskussion. 

Resultatet av mötet kan kort sammanfattas i följande:

 • TV-problemen: bilden hackar/fryser, meddelande ”Allvarligt fel”, är åtgärdade sedan v. 16 (Påskveckan)
 • WiFi problem är unika hos varje kund – NaO tar fram en WiFi-skola som kommer att finnas på hemsidan (vi lägger upp denna även på LNS hemsida) som information och stöd för bästa resultat. NaO också villiga komma till ett informationsmöte med LNS medlemmar.
 • Telefoniproblemen också till stor del unika hos varje kund, men avbrott vid inknappning av tel.nr kan åtgärdas genom förlängning av öppettiden från 3 sek. till 6-7 sek för varje siffra som knappas in. Ska anmälas separat av varje abonnent.
 • Mediaboxar som har bristfällig funktion kan bytas ut som garantiärende – kräver felanmälan av abonnenten.
 • TV-boxar som har bristfällig funktion kan bytas ut som garantiärende – kräver felanmälan av abonnenten.
 • Antalet felanmälningar från LNS medlemmar återspeglar inte den diskuterade situationen. Endast 30 felanmälningar registrerade från LNS sedan årsskiftet!
 • För att komma till rätta med problemen kommer NaO att kontakta (via mail eller brev) alla LNS medlemmar med ett frågeformulär som ska besvaras för att få fram ev. störningar och funktionsproblem på de abonnerade tjänsterna. De medlemmar som rapporterar problem kommer därefter åter kontaktas av NaO för förslag på åtgärd. OBS de som inte svarar på denna kampanj missar då möjligheten att få erbjuden riktad hjälp!

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till informationsmöte och ordinarie Föreningsstämma i LNS fiber ekonomisk förening

Dag: Söndag 12 Maj 2019
Plats: Sporthallen Nårunga
Tid: 16.00

Kallade: Medlemmar registrerade i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen.
Info: Årsredovisning samt balans- och resultatrapport kommer att finnas tillgängliga på www.LNSFiber.se innan stämman. Dom kommer även att finnas i pappersformat vid stämman.

Agenda

 • 16.00 Registrering och kaffeservering
 • 16.20 Information
  • Ledningskollen
  • Projektredovisning
  • Problem med tjänsterna
  • Driften av nätet
  • Ekonomi
  • Arvoden till styrelsen
  • Frågor
 • 17.15 Årsstämma enl. sep. dagordning
 • 17.45 c:a mötet avslutas

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna
Styrelsen i LNS fiber ek. förening

Information kring ”Enkät problem med tjänster via LNS fiber”

Många av föreningens medlemmar har haft problem med telefon/TV/internetfunktionen via fibernätet. En del medlemmar har fått sina problem avhjälpta efter kontakt med Net at Once eller Sappa, medan andra har fortsatt störningar av varierande grad.

Net at Once som är Kommunikationsoperatör (KO) och ansvarig för utrustningen vi fått installerad i hemmen och i Noden där alla fibertrådar samlas, levererar också ljussignalerna i fibernätet som sedan omvandlas till telefoni/TV/internetfunktion via den vita mediaomvandlarboxen vi har satt hemma på väggen.

Föreningen har haft flera kontakter med Net at Once angående medlemmarnas problem, men inte fått något sammanhängande svar på bakomvarande orsaker. Kontakter med övriga fiberföreningar i kommunen som har Net at Once som KO, rapporterar samma problematik. Vi, tillsammans med de andra fiberföreningarna i kommunen har därför kallat Net at Once till ett möte den 24 april för genomgång av problem och åtgärder.

Föreningen har därför skickat ut en undersökning: ”Enkät problem med tjänster via LNS fiber” till alla medlemmar för att få en summering om problemens omfattning och art och som kommer att redovisas för Net at Once den 24 april.

Totalt har 177 svar kommit in (c:a 44%) och en kort sammanfattning av dessa visar att:

 • c:a 20% av de svarande har problem med telefoni (avbrutna samtal, inga signaler, o.s.v)
 • c:a 10% av de svarande har dagliga problem med internet (avbrott, långsamt, mm) och/eller TV (bilden hackar, fryser fast, felmeddelande, mm)
 • c:a 15-20%  av de svarande har problem någon gång i veckan med internet och/eller TV
 • c:a 30% av de svarande har problem någon gång i månaden med internet och/eller TV

Dessa nivåer är helt oacceptabla och vi kommer ställa krav på Net at Once att genomföra nödvändiga åtgärder så alla medlemmar får en fungerande fiberanslutning med de tjänster som man abonnerar på.

Mer information om enkäten och mötet med Net at Once tas upp på Årsstämman 12 maj.

Avslutningsvis vill vi åter informera om tillvägagångssättet när störningar/fel uppstår med de fiberanslutna tjänster föreningen tillhandahåller:

Problem med telefoni och internet: kontakta Net at Once på tel   077-140 44 00   

Problem med TV: kontakta Sappa på tel  0774 – 444 744

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i LNS fiber

Enkät problem med tjänster via LNS fiber

Till alla medlemmar i LNS fiber ek. för.

Vi är många i LNS fiber som upplever problem med de tjänster vi abonnerar på: fast telefoni – internet – TV allt tillsammans eller delar därav.

Vi tror att en del av problemen kan härledas till vår kommunikationsoperatör Net at Once och skickar därför ut denna nya enkät för att få en övergripande bild av problemen.

Svaren kommer att sammanställas för att göra en bedömning av hur omfattande problemen är och vad som kan vara orsak.

Svaren ska vara baserade på dina upplevelser senaste två månaderna (februari o. mars).

Det är därför mycket viktigt att du svarar på denna enkät senast 2019-03-31 och OBS du måste fylla i svar på alla frågor.

Starta enkäten nu >>

Pausande/Uppsägning av abonnemang

Vid tecknande av gruppavtalsabonnemang, dvs DoublePlay och TriplePlay så sker det på fem år från driftsättning av nätet. I vissa fall kan det uppstå ett behov av att pausa eller säga upp sitt abonnemang innan bindningstiden har gått ut.

Följande gäller vid pausande av gruppavtalsabonnemang (Double- & TriplePlay):

 • Du meddelar Föreningen att du vill pausa abonnemang
 • När (om) föreningen får in ansökan från ny abonnent/medlem kan vi flytta över ditt abonnemang till den nya abonnenten.
 • Du lämnar in din medieomvandlare och ev. TV-box till föreningen.
 • I samband med detta omvandlas ditt abonnemang till Vilande.
 • Vid uppstart av nätet/abonnemang igen tecknas nytt abonnemang med medföljande uppstartskostnad (f.n. 1500 kr) samt ev. kostnad för ny TV-box (f.n. 1495 kr)
« Äldre inlägg Nyare inlägg »