Kategori: Information (Sida 1 av 11)

Föreningsstämma 28 juni

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Utifrån detta föreslår styrelsen LNS Fiber att årsmötet genomförs på distans och med poströstning i slutet av juni.

Vi kommer skicka ut informationen per mail/brev som man vanligtvis får på stämman i början av juni samt även de frågor som vi ska rösta igenom vilket ni får ta del av samt att återkomma med era röster senast den 21 juni. De kommer sedan räknas ihop samt redovisas på stämman.

Vi kommer den 28 juni, kl 15:00, att hålla en föreningsstämma där bara styrelsen samt några nyckelpersoner närvarar fysiskt. Ni kommer att kunna följa stämman live via en websändning. Där kommer frågorna som ni röstat om samt dess resultat presenteras. Resultatet av poströstningen kommer även att redovisas på vår hemsida. Länk till föreningsstämman kommer läggas ut på hemsidan.

Tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor

En konsekvens av smittspridningen är att det blir svårare för aktieägare och föreningsmedlemmar att delta i de kommande årsstämmorna, som för de flesta företag och föreningar ska genomföras de närmaste månaderna. Den nya lagen underlättar för företag och föreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras.

Insamling av fullmakter, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor blir möjligt i större utsträckning.

Poströstning

Styrelsen får inför en föreningsstämma besluta att medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om det strider mot stadgarna och utan att det står i kallelsen till stämman.

Medlemmen ska i dessa fall få ett formulär där medlemmen kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslaget.

Det är upp till styrelsen att besluta hur poströstningen ska gå till, t.ex. vid vilken tidpunkt poströsten senast ska vara hos föreningen och om poströsten ska kunna göras med e-post.

Fiberanslutningen till Bastås och Björsbo nu åter inkopplad

Fiberanslutningen till Bastås och Björsbo nu åter inkopplad.

En stor eloge till SLL och speciellt Anton Karlsson som offrade sin lediga eftermiddag för att få igång anslutningarna innan helgen.

Abonnenterna är informerade om inkopplingen.

Reparationen kunde endast göras provisoriskt, då vi inte hade tillgång till någon grävmaskin med kort varsel. Permanent reparation görs i mitten av nästa vecka och då kommer abonnenterna åter att bli utan fiberanslutning, men endast en stund under dagtid.

Garantiåtgärd – Byte av kundboxar

Kundbox
Kundbox

Med start denna vecka (8/4 -2020) och under någon vecka framöver kommer tekniker från SLL att se över och byta ut ett antal av de kundboxar vi har monterade inom området.

Kundboxen är den box som sitter monterad på utsidan av huset.

Vissa av dessa kundboxar, av ett visst fabrikat, har visat sig bli missfärgade och UV-beständigheten i plasten kan inte garanteras. På vissa boxar har dessutom skruven rostat. Dessa kommer nu att bytas.

Det är en garantiåtgärd och kostar således inget för dig eller föreningen.

OBS! Att ni kommer INTE att bli kontaktade av tekniker från SLL innan bytet sker.

Bidragen erhållna utan avdrag

LNS Fiber har slutredovisat bidragsansökan hos Jordbruksverket och fått den godkänd utan anmärkningar.  Detta innebär att vi får fullt bidrag och slapp avdrag. Alla bidragsmedel har betalats ut och byggkreditivet har avslutats.

LNS Fiber har investerat 15,6 miljoner kr i byggandet av nätet. Merparten av finansieringen har medlemmarna stått för, ca 9,5 milj kr genom insatserna och anslutningsavgifterna. Föreningen har fått ca 6,1 milj kr i bidrag. Av den totala investeringen så var det endast 0,3 milj kr som inte var bidragsberättigat. Vi medlemmar är alla delägare i denna anläggning som vi kan vara stolta och glada över när nu kopparnätet släcks ner.

Viktig information till medlemmar i Skogsbygden

UPPDATERING 2019-08-30 11:00

Fiberstammen kring Larsbo är nu reparerad och alla kundanslutningar har åter tillgång till nätet.

Vid elarbeten kring Larsbo i Skogsbygden har entreprenören för elarbetet skadat vår fiberstam och några kundanslutningar så illa att en omfattande reparation krävs.

Detta innebär att fiberanslutningarna kommer att brytas i Skogsbygden kring Mossbo – Larsbo – Tarabo – Uddabo – Flathult – Ljungås – Bråten – Laås – Näverhult från onsdag 28 till fredag 30 augusti. 

Reparationen innebär att de skadade fiberslangarna och fiberledningarna byts ut och svetsas om i intilliggande kopplingsskåp. Återanslutning av fiberledningarna sker efterhand som fibertrådarna svetsas in i kopplingsskåpen. Vi är tacksamma om ni för denna information vidare till grannar och alla i området som är berörda av avbrottet. Om det framkommer mer information uppdaterar vi via vår hemsida och på Facebook.

Vi beklagar detta som har inträffat och som står utanför vår möjlighet att förebygga och förhindra.

Med vänliga hälsningar LNS Fiber

Summering från mötet med NetatOnce (NaO) och Vårgårda kommuns fiberföreningar 24 april

Bakgrunden till mötet var att fiberföreningarna (SHK, HRH, LH, Svältorna, LNS) tidigare vid ett gemensamt möte diskuterat problem med driftstörningar i fibernäten där NaO är kommunikationsoperatör hos samtliga föreningar. LNS genomförda enkät bland medlemmarna låg också som grund inför mötet.

Netat Once representerades av kund-sälj och serviceansvariga.

Ett antal problem och händelser rörande telefoni- TV och internetproblem togs upp och diskuterades. Även NaOs servicegrad och tillgänglighet var uppe för diskussion. 

Resultatet av mötet kan kort sammanfattas i följande:

  • TV-problemen: bilden hackar/fryser, meddelande ”Allvarligt fel”, är åtgärdade sedan v. 16 (Påskveckan)
  • WiFi problem är unika hos varje kund – NaO tar fram en WiFi-skola som kommer att finnas på hemsidan (vi lägger upp denna även på LNS hemsida) som information och stöd för bästa resultat. NaO också villiga komma till ett informationsmöte med LNS medlemmar.
  • Telefoniproblemen också till stor del unika hos varje kund, men avbrott vid inknappning av tel.nr kan åtgärdas genom förlängning av öppettiden från 3 sek. till 6-7 sek för varje siffra som knappas in. Ska anmälas separat av varje abonnent.
  • Mediaboxar som har bristfällig funktion kan bytas ut som garantiärende – kräver felanmälan av abonnenten.
  • TV-boxar som har bristfällig funktion kan bytas ut som garantiärende – kräver felanmälan av abonnenten.
  • Antalet felanmälningar från LNS medlemmar återspeglar inte den diskuterade situationen. Endast 30 felanmälningar registrerade från LNS sedan årsskiftet!
  • För att komma till rätta med problemen kommer NaO att kontakta (via mail eller brev) alla LNS medlemmar med ett frågeformulär som ska besvaras för att få fram ev. störningar och funktionsproblem på de abonnerade tjänsterna. De medlemmar som rapporterar problem kommer därefter åter kontaktas av NaO för förslag på åtgärd. OBS de som inte svarar på denna kampanj missar då möjligheten att få erbjuden riktad hjälp!
« Äldre inlägg