Viktig information till medlemmar i Skogsbygden

UPPDATERING 2019-08-30 11:00

Fiberstammen kring Larsbo är nu reparerad och alla kundanslutningar har åter tillgång till nätet.

Vid elarbeten kring Larsbo i Skogsbygden har entreprenören för elarbetet skadat vår fiberstam och några kundanslutningar så illa att en omfattande reparation krävs.

Detta innebär att fiberanslutningarna kommer att brytas i Skogsbygden kring Mossbo – Larsbo – Tarabo – Uddabo – Flathult – Ljungås – Bråten – Laås – Näverhult från onsdag 28 till fredag 30 augusti. 

Reparationen innebär att de skadade fiberslangarna och fiberledningarna byts ut och svetsas om i intilliggande kopplingsskåp. Återanslutning av fiberledningarna sker efterhand som fibertrådarna svetsas in i kopplingsskåpen. Vi är tacksamma om ni för denna information vidare till grannar och alla i området som är berörda av avbrottet. Om det framkommer mer information uppdaterar vi via vår hemsida och på Facebook.

Vi beklagar detta som har inträffat och som står utanför vår möjlighet att förebygga och förhindra.

Med vänliga hälsningar LNS Fiber

Summering från mötet med NetatOnce (NaO) och Vårgårda kommuns fiberföreningar 24 april

Bakgrunden till mötet var att fiberföreningarna (SHK, HRH, LH, Svältorna, LNS) tidigare vid ett gemensamt möte diskuterat problem med driftstörningar i fibernäten där NaO är kommunikationsoperatör hos samtliga föreningar. LNS genomförda enkät bland medlemmarna låg också som grund inför mötet.

Netat Once representerades av kund-sälj och serviceansvariga.

Ett antal problem och händelser rörande telefoni- TV och internetproblem togs upp och diskuterades. Även NaOs servicegrad och tillgänglighet var uppe för diskussion. 

Resultatet av mötet kan kort sammanfattas i följande:

 • TV-problemen: bilden hackar/fryser, meddelande ”Allvarligt fel”, är åtgärdade sedan v. 16 (Påskveckan)
 • WiFi problem är unika hos varje kund – NaO tar fram en WiFi-skola som kommer att finnas på hemsidan (vi lägger upp denna även på LNS hemsida) som information och stöd för bästa resultat. NaO också villiga komma till ett informationsmöte med LNS medlemmar.
 • Telefoniproblemen också till stor del unika hos varje kund, men avbrott vid inknappning av tel.nr kan åtgärdas genom förlängning av öppettiden från 3 sek. till 6-7 sek för varje siffra som knappas in. Ska anmälas separat av varje abonnent.
 • Mediaboxar som har bristfällig funktion kan bytas ut som garantiärende – kräver felanmälan av abonnenten.
 • TV-boxar som har bristfällig funktion kan bytas ut som garantiärende – kräver felanmälan av abonnenten.
 • Antalet felanmälningar från LNS medlemmar återspeglar inte den diskuterade situationen. Endast 30 felanmälningar registrerade från LNS sedan årsskiftet!
 • För att komma till rätta med problemen kommer NaO att kontakta (via mail eller brev) alla LNS medlemmar med ett frågeformulär som ska besvaras för att få fram ev. störningar och funktionsproblem på de abonnerade tjänsterna. De medlemmar som rapporterar problem kommer därefter åter kontaktas av NaO för förslag på åtgärd. OBS de som inte svarar på denna kampanj missar då möjligheten att få erbjuden riktad hjälp!

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till informationsmöte och ordinarie Föreningsstämma i LNS fiber ekonomisk förening

Dag: Söndag 12 Maj 2019
Plats: Sporthallen Nårunga
Tid: 16.00

Kallade: Medlemmar registrerade i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen.
Info: Årsredovisning samt balans- och resultatrapport kommer att finnas tillgängliga på www.LNSFiber.se innan stämman. Dom kommer även att finnas i pappersformat vid stämman.

Agenda

 • 16.00 Registrering och kaffeservering
 • 16.20 Information
  • Ledningskollen
  • Projektredovisning
  • Problem med tjänsterna
  • Driften av nätet
  • Ekonomi
  • Arvoden till styrelsen
  • Frågor
 • 17.15 Årsstämma enl. sep. dagordning
 • 17.45 c:a mötet avslutas

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna
Styrelsen i LNS fiber ek. förening

Information kring ”Enkät problem med tjänster via LNS fiber”

Många av föreningens medlemmar har haft problem med telefon/TV/internetfunktionen via fibernätet. En del medlemmar har fått sina problem avhjälpta efter kontakt med Net at Once eller Sappa, medan andra har fortsatt störningar av varierande grad.

Net at Once som är Kommunikationsoperatör (KO) och ansvarig för utrustningen vi fått installerad i hemmen och i Noden där alla fibertrådar samlas, levererar också ljussignalerna i fibernätet som sedan omvandlas till telefoni/TV/internetfunktion via den vita mediaomvandlarboxen vi har satt hemma på väggen.

Föreningen har haft flera kontakter med Net at Once angående medlemmarnas problem, men inte fått något sammanhängande svar på bakomvarande orsaker. Kontakter med övriga fiberföreningar i kommunen som har Net at Once som KO, rapporterar samma problematik. Vi, tillsammans med de andra fiberföreningarna i kommunen har därför kallat Net at Once till ett möte den 24 april för genomgång av problem och åtgärder.

Föreningen har därför skickat ut en undersökning: ”Enkät problem med tjänster via LNS fiber” till alla medlemmar för att få en summering om problemens omfattning och art och som kommer att redovisas för Net at Once den 24 april.

Totalt har 177 svar kommit in (c:a 44%) och en kort sammanfattning av dessa visar att:

 • c:a 20% av de svarande har problem med telefoni (avbrutna samtal, inga signaler, o.s.v)
 • c:a 10% av de svarande har dagliga problem med internet (avbrott, långsamt, mm) och/eller TV (bilden hackar, fryser fast, felmeddelande, mm)
 • c:a 15-20%  av de svarande har problem någon gång i veckan med internet och/eller TV
 • c:a 30% av de svarande har problem någon gång i månaden med internet och/eller TV

Dessa nivåer är helt oacceptabla och vi kommer ställa krav på Net at Once att genomföra nödvändiga åtgärder så alla medlemmar får en fungerande fiberanslutning med de tjänster som man abonnerar på.

Mer information om enkäten och mötet med Net at Once tas upp på Årsstämman 12 maj.

Avslutningsvis vill vi åter informera om tillvägagångssättet när störningar/fel uppstår med de fiberanslutna tjänster föreningen tillhandahåller:

Problem med telefoni och internet: kontakta Net at Once på tel   077-140 44 00   

Problem med TV: kontakta Sappa på tel  0774 – 444 744

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i LNS fiber

Dämpningsmätning pågår

Just nu genomför SLL en s.k. OTDR-mätning där man kontrollerar ev. dämpning i nätet. I samband med det gör man en fullständig kontroll av samtliga boxar.

Om du ser spår i snön trädgården, på framfartsvägar eller liknande så kan det alltså bero på att dom är ute och ser över nätet.

Viktigt vid grävarbeten

Om ni ska utföra ett grävarbete på en fastighet så är det mycket viktigt för dig och föreningen att du anmäler detta på ledningskollen.se minst två veckor innan arbetet påbörjas. När du har gjort detta så kommer berörda ledningsägare (föreningen, Skanova, Vattenfall  mm) och märker ut var det ligger ledningar i backen. Denna tjänst är gratis och är till för att undvika avgrävda ledningar. Har du inte anmält och gräver av en ledning så kommer ledningsägaren att kräva dig på reparationskostnaden som tyvärr kan bli mycket hög. Har du anmält och ledningen inte blir utmärkt så hålls du skadelös vid eventuell skada.

Trygghetslarm via IP

Information till dig som har ett tryggehtslarm kopplat till fibernätet.

Gällande trygghetslarm har vi fått indikationer på att de som är IP-baserade kräver en extern IP-adress. Som standard är mediaboxarna routade vilket gör att trygghetslarmet får en intern IP-adress, och därmed kanske inte fungerar som den ska. Net at Once undersöker hur vi enkelt kan lösa detta. För att lösa det måste vi också veta exakt vilka kunder som har ett IP-baserat trygghetslarm.

Så om du eller någon du känner har ett trygghetslarm kopplat till fibernätet så kontaktar du Net at Once för att få hjälp.

Information kring driftstörningar under januari/februari

Vissa av våra medlemmar upplever problem med tillfälliga avbrott i telefonin och TVn. Styrelsen är i kontakt med Net at Once som arbetar med att hitta orsaken till problemen. On ni drabbas av dessa problem är det viktigt att ni felanmäler till Net at Once respektive Sappa för att dom ska förstå omfattningen av problemet.

Vi rekommenderar att ni i första hand felrapporterar via e-post så att ni har dokumentation.

Följande fel har vi fått rapporter om ocH jobbar med

Från mitten av januari till början av februari har flera haft problem med att TV bilden fryser till och från och i vissa fall även försvinner helt och det står bara ”allvarligt fel” i rutan. Det kan även ibland ta upp till 15 min från dess att man startar sin TV-box till att det blir bild.

Detta fel ska nu vara åtgärdat och härör från en uppdatering i samband med en nätombyggnad i januari.

Det går inte att ringa ut, vissa inkommande samtal kopplas inte och samtal bryts

När detta inträffar måste du själv felanmäla detta till Net at Once med mer detaljerad information så att dom kan felsöka. Så här meddelar Net at Once:

”Vi har inga kända generella problem gällande detta. Vi hanterar massvis med samtal varje dag och det är lite som att leta efter en hål i en höstack utan konkreta exempel. Vi har nu gjort så att vi har satt vår telefoniavdelning på att högprioritera felsökning av era medlemmar så fort vi får in konkreta felexempel.”

Medieomvandlaren uppträder lite instabilt och kräver ibland omstart.

Diskussion förs med Inteno som tillverkar medieomvandlaren.