På föreningsstämman i lördags gjordes tre stycken justeringar av stadgarna:

§ 6 Tillägg:

Om föreningen inte kan fullfölja anslutningen av medlemmens fastighet till ledningsnätet så återbetalas hela medlemmens insats vid tillfälle som föreningens likvida situation medger det.

§ 18 Justering:

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelse ska ske tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma.

§ 21 Justering:

Ett beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. Det är giltigt om det har bifallits på två av varandra följande föreningsstämmor.

Kompletta stadgar finns att lada ned under menyn – Dokument.