Etikett: föreningsstämma (Sida 1 av 2)

Kallelse till Föreningsstämma i LNS Fiber Ekonomsik Förening

Dag:
Söndag 28 juni 2020 – NY DAG
Plats:
Webmöte – NYTT FORUM (länk till mötet läggs upp på http://lnsfiber.se/ under ”Medlemsinformation”)
Pga rådande pandemi hålls inget fysiskt möte.

Tid:
kl. 15.00

Kallade:
Medlemmar registrerade i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen. Nytillkomna
medlemmar efter denna kallelses utskick informeras om Föreningsstämman i samband med medlemsregistreringen.
Info: Årsredovisning samt balans- och resultatrapport kommer att finnas tillgängliga på http://lnsfiber.se/ innan stämman. Dom kan även beställas i pappersformat från föreningen utan kostnad.

Agenda
15.00 Hälsa välkommen
15.05 Information
• Vikten av Ledningskollen
• Driften av nätet
• Vad är en ekonomisk förening?
• Ekonomi
15:45 Årsstämma enl. sep. dagordning
16.15 c:a mötet avslutas

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna
Styrelsen i LNS fiber ek. förening

Föreningsstämma 28 juni

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Utifrån detta föreslår styrelsen LNS Fiber att årsmötet genomförs på distans och med poströstning i slutet av juni.

Vi kommer skicka ut informationen per mail/brev som man vanligtvis får på stämman i början av juni samt även de frågor som vi ska rösta igenom vilket ni får ta del av samt att återkomma med era röster senast den 21 juni. De kommer sedan räknas ihop samt redovisas på stämman.

Vi kommer den 28 juni, kl 15:00, att hålla en föreningsstämma där bara styrelsen samt några nyckelpersoner närvarar fysiskt. Ni kommer att kunna följa stämman live via en websändning. Där kommer frågorna som ni röstat om samt dess resultat presenteras. Resultatet av poströstningen kommer även att redovisas på vår hemsida. Länk till föreningsstämman kommer läggas ut på hemsidan.

Tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor

En konsekvens av smittspridningen är att det blir svårare för aktieägare och föreningsmedlemmar att delta i de kommande årsstämmorna, som för de flesta företag och föreningar ska genomföras de närmaste månaderna. Den nya lagen underlättar för företag och föreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras.

Insamling av fullmakter, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor blir möjligt i större utsträckning.

Poströstning

Styrelsen får inför en föreningsstämma besluta att medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om det strider mot stadgarna och utan att det står i kallelsen till stämman.

Medlemmen ska i dessa fall få ett formulär där medlemmen kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslaget.

Det är upp till styrelsen att besluta hur poströstningen ska gå till, t.ex. vid vilken tidpunkt poströsten senast ska vara hos föreningen och om poströsten ska kunna göras med e-post.

Infomöte och Extra Föreningsstämma

Informationsmöte om anslutning av TV, telefon och internet via fibernätet, samt kallelse till extrastämma i LNS fiber ekonomisk förening

Senare i höst kommer fibernätet att vara klart och du ska redan nu fundera på vilka val av anslutningar som ska göras för TV – telefon – internet. Du får därför inte missa detta informationsmöte där representanter från Net at Once kommer och informerar om TV-utbud, internetuppkoppling, telefonanslutning, mm. Denna information kommer inte att upprepas, så det är mycket viktigt att du kommer och tar del av allt inför ditt val av fiberanslutning.

Extrastämman tar upp den ändring av stadgarna som framfördes på den ordinarie stämman i februari.

Dag: Torsdagen 29 juni 2017

Plats: Sporthallen Nårunga

Tid: 18:30

Kallade: Medlemmar registrerade i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen. Nytillkomna medlemmar efter denna kallelses utskick informeras om Föreningsstämman i samband med medlemsregistreringen.

OBS röstlängd (kontroll av närvarande medlemmar) kommer att genomföras vid entrén. Om ni är ersättare för någon medlem krävs att ni visar fullmakt för att bockas av i röstlängden.

 

Agenda 

18.30 Registrering och kaffeservering

19.00 Information

 • Projektstatus
 • Ekonomi
 • Kommunikationsoperatör (Net at Once informerar om utbudet mm)
 • Frågor

20.30 Extra föreningsstämma enl. sep. dagordning

21.00 c:a mötet avslutas

Ladda ned kallelse och dagordning här

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna

Styrelsen i LNS fiber ek. förening

Information på stämman

Innan Föreningsstämman den 25/2-2017 hade vi en informationsdel till våra medlemmar. Här följer en sammanfattning.

Entreprenad

 • Vi har två maskinlag igång
 • Vi har i dagsläget grävt/plöjt ca 75km
 • Motsvarar knappt 60%
 • Vi har mycket svår terräng!
 • Ett nytt maskinlag på ingång

Ekonomi

 • Budget: 15 000 000 kr
 • Hittills har vi betalat: ca 5 500 000 kr
 • Finansierat med medlemsinsatser
 • Ansökan om förskott från Jordbruksverket kommer att göras på 1 000 000 kr
 • Byggkreditiv hos Sparbanken som täcker resten fram tills bidragen betalas ut
 • Vi är i dagsläget lite drygt 400 medlemmar
 • Prognosen säger fortfarande ca 23 000 kr/fastighet i insats
 • I mars kommer vi att börja fakturera anslutningsavgifter och kostnaderna för de extra anslutningar som finns på en del fastigheter
 • Viktigt att betala fakturorna i tid

Kommunikationsoperatör

 • Upphandling av Kommunikationsoperatör är gjord och just nu pågår en utvärdering samt uppföljning.
 • Beslut förväntas fattas av styrelsen inom kort.

Grävning på egen tomt

 • Grävdjup
  • Minst 40cm
  • Alternativt skydda slangen med en tryckt bräda.
 • Var noga med djupet ända intill husväggen

Borrning i husvägg

 • Fiberblåsningen är igång igen
  • Borra i husväggen
  • Alt. märk ut vart du ska borra
 • Övrig info från SLL – håll avstånd till maskinerna!

Dagsverken – Utstakning – Jourlista

 • Vi behöver fortfarande förstärkning

Förändringar i stadgar antagna på Föreningsstämman 20170225

På föreningsstämman i lördags gjordes tre stycken justeringar av stadgarna:

§ 6 Tillägg:

Om föreningen inte kan fullfölja anslutningen av medlemmens fastighet till ledningsnätet så återbetalas hela medlemmens insats vid tillfälle som föreningens likvida situation medger det.

§ 18 Justering:

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelse ska ske tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma.

§ 21 Justering:

Ett beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. Det är giltigt om det har bifallits på två av varandra följande föreningsstämmor.

Kompletta stadgar finns att lada ned under menyn – Dokument.

Kallelse till Föreningsstämma i LNS Fiber Ekonomisk Förening

Till alla medlemmar i LNS fiber ek. för.

Styrelsen inbjuder här till informationsmöte och årsstämma för LNS fiber ek. för. i Nårunga Sporthall måndag 11 april 2016 kl 18:00.

Klicka här för att ladda ned och skriva ut kallelse och dagordning

Vi väntar nu med spänning på Länsstyrelsens meddelande om tilldelning av det bidrag vi sökte i september 2014. Länsstyrelsen ska lämna besked sista veckan i mars enligt den information vi fått och vi hoppas därför att vi har ett positivt besked att lämna på föreningsstämman. Detta innebär att det startar en mängd aktiviteter som berör oss alla.

Många frågor har kommit om inbetalning av Anslutningsavgiften och avtal, mm. Det har också framkommit spekulationer och rykten som ligger långt utanför den verklighet vi befinner oss i. Information är svårt och vi inser att mycket mer kan göras för att få ut denna till alla medlemmar.
Därför är det mycket viktigt att alla som har möjlighet, kommer till stämman och tar del av aktuell information och ställer de frågor som ni bär på. Det finns inga dumma eller ointressanta frågor eller funderingar i vår förening.

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna

Styrelsen i LNS fiber ekonomisk förening

Kallelse till ordinarie Föreningsstämma i LNS fiber ekonomisk förening

Dag:              söndag 29 mars 2015

Plats:             Sporthallen Nårunga

Tid:                kl. 14.30

 

Kallade:         medlemmar registrerade i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen. Nytillkomna medlemmar efter denna kallelses utskick informeras om Föreningsstämman i samband med medlemsregistreringen.

OBS röstlängd (avbockning antal närvarande medlemmar) kommer att genomföras vid entrén. Om ni är ersättare för någon medlem krävs att ni visar fullmakt för att bockas av i röstlängden.

 

Dagordning:

 

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter för kommande verksamhetsår.
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
  • ändring av Stadgar betr. medlemskap fastigheter under bildande
 17. Mötets avslutande.

 

Efter mötet serveras kaffe med tårta och styrelsen lämnar information om projektets ekonomi, medlemsantalet, visar förslag grävkarta, frågestund, mm

 

För att planera kaffeserveringen, är vi tacksamma om ni anmäler ert deltagande via e-mail: hk@LNSfiber.se, eller på tel 070 6733881 senast 24 mars.

 

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna

 

Styrelsen i LNS fiber ek. förening

Summering av Föreningsstämma 2014-06-09

Kort summering av första Medlemsstämman i LNS fiber ek. fören. 2014-06-09 som hölls i Nårunga sporthall   Kallade medlemmar var de som fanns i medlemsregistret t.o.m. mötesdagen. Kalleslse har gått ut till medlemmarna via e-mail och där detta inte finns, har kallelsen lämnats i postlådan. 53 medlemmar var närvarande på mötet. Mötet öppnades av Bror Jonsson och följde den utskickade dagordningen där bl.a. följande information, val och beslut togs:

 • Bror Jonsson vades till ordförande och Johan Sävenstarnd valdes som sekreterare för mötet.
 • Sven-Olof och Mikael Vårhall valdes som justeringsmän
 • Under ”Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning” framkom att några medlemmar inte har fått den utskickade kallelsen via e-mail. Beslöts att Medlemsregistret uppdateras snarast så alla kontaktuppgifter stämmer. Punkten godkändes med denna anmärkning.
 • Föreningen registrerades hos Bolagsverket 2014-04-04 och styrelsen har genom detta ingen årsredovisning eller ekonomisk rapportering från föregående år att redovisa. Samma gäller revisionsberättelsen.
 • Frågan om arvoden till styrelsemedlemmarna var lagd hos valberedningen men denna hade inte några förslag att redovisa. Frågan diskuterades därför på mötet och beslut togs att styrelsemedlemmarna, suppleanter, revisor o. revisorssuppl. arvoderas med 1.000 kr/år. Reseersättning beslutades enl. Skatteverkets normer.
 • Medlemsavgiften för 2014 beslutades till 100 kr.
 • Bror Jonsson valdes till ordförande i föreningen fram till nästa stämma.
 • Styrelsen valdes med mandattid på ett resp. två år enl. följande ordning: Linn Marinder, Kjell Gröndahl, Weine Eriksson och Daniel Byström ett år. Mikael Vårhall, Johan Sävenstrand, Johan Svärd och Christer Nylén två år.
 • Styrelsesuppleanterna valdes med mandattid på ett resp. två år enl. följande ordning: Urban Georgsson ett år. Maria Gustafson och Sofia Johansson två år.
 • Rolf Brunnegård valdes som revisor och Christer Jonsson revisorssuppleant på ett år.
 • Till valberedning på ett år valdes Ove Josefsson, sammankallande Jan Benjaminsson, Sven-Olof Vårhall och Leif Adolfsson.
 • Beslut togs under ”Övriga ärenden” att samordna nedläggning av c:a 800 m kanalisationsslang med Vattenfalls kommande arbete med nedgrävning av lågspänningskabel i Anhultsområdet.

Stämmoprotokollet i original finns hos Johan Sävenstrand.   Efter stämman serverades kaffe med tårta och arbetsgruppen/styrelsen informerade om aktuell status i projektet med tillhörande frågor från medlemmarna. Följande huvudpunkter redovisades:

 • Projektets ekonomi och kostnadskalkyl (se sep. bilder). Styrelsen räknar med att v ska komma upp i 300 medlemmar under sommaren och då skulle vi ligga på en kostnad (=insats) av c:a 20.000:- /fastighet enl. den förkalkyl vi fått av ByNet. Målsättningen är dock att vi ska få med över 350 medlemmar/fastigheter för att få ner kostnaderna ytterligare och alla medlemmar kan här hjälpa till genom att tala med grannar och bekanta inom vårt område som ännu inte är medlemmar. Viktigt också att markägarna blir kontaktade och får information om projektet. Styrelsen prövar även andra vägar för att förbättra ekonomin i projektet och kontakt har bl.a tagits med Kommunen om ev. stöd och borgen – inget intresse har ännu visats från Kommunens sida.
 • Medlemsvärvning (se sep. bilder). Vi är i dagsläget 194 medlemmar och en arbetsgrupp har delat upp vårt område i åtta delar där nu fastighetsägarna kontaktas och informeras. Målsättningen mer än 350 medlemmar är realistisk och bör vara uppnådd före byggstart. Ju fler medlemmar vi är vid bidragsansökan (se nedan) desto starkare ansökan kan vi lämna in.
 • Information lämnades också om medlemsregistret där det är viktigt att alla medlemmar har rätt kontaktuppgifter (fastighetsbeteckning, adress, tel, e-mailadress, mm). En uppdatering av medlemmarnas e-mailadresser kommer att göras under närmaste veckorna.
 • Bidragsansökning Länsstyrelsen (se sep. bilder). Tidigare bidragsmodell där Staten via Länsstyrelsen bidrog med 50% av kanalisationskostnaderna kommer att ändras i och med EU;s nya jordbruksbudget 2014-2020 där Landsbygdsprogrammet ingår. Vi vet ännu inte hur de nya bidragsvillkoren kommer att se ut då dessa offentliggörs först i sept/okt, men en arbetsgrupp i LNS förbereder kommande ansökan genom att ta fram prel. kostnadsbudget, förbereder samråd med Länsstyrelsen i miljö- och naturfågor, tar fram kartor över grävning/kanalisation, mm. Många föreningar kommer att stå i kö för att få bidrag i oktober, därför är det viktigt att vi har en genomarbetad ansökan klar så tidigt som möjligt när villkoren blir klara. Besked om tilldelning av bidrag lovas inte av Länsstyrelsen förrän under våren 2015.
 • En optimistisk tidplan innebär att vi kan ha ett stämmobeslut kring årsskiftet 2014-15 om att genomföra projektet/börja gräva och om vi får klartecken från Länsstyrelsen om tilldelning av bidrag, mm, kan vi starta till våren 2015. OBS detta är i bästa fall – om tilldelning av bidrag kommer senare riskerar också projektet försenas.
 • Medlemmarnas betalning av insats kommer inte att ske genom hela summan på en gång, utan kommer att fördelas i 3-4 omgångar i takt med projektets löpande kostnader.
 • Styrelsen informerade också om kontakter som tagits med Alingsås sparbank där det finns möjligheter för medlemmarna att ta ett förmånligt lån till sin insats.

För er som önskar mer information eller har egna frågor, är ni välkomna att kontakta någon i styrelsen eller suppleanter, eller direkt till mig.   Med vänliga hälsningar Bror Jonsson tel 070 673 38 81

« Äldre inlägg